ศักยภาพย่านสร้างสรรค์

The Potential of Creative District

เราต่างได้ยินคำว่า ‘ย่านสร้างสรรค์’ บ่อยครั้งหลายคนอาจเข้าใจว่ามันเป็นผลลัพธ์ของส่วนผสมระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรมการออกแบบและศิลปะแขนงต่างๆ หากแต่แท้จริงแล้วความสร้างสรรค์สามารถผสานเข้าได้กับทุกสิ่งรอบตัว รวมถึงความคิด ทัศนคติ และวิถีชีวิตของ “คน” ที่นอกจากจะหมายถึงผู้อยู่อาศัยในย่านแล้วยังหมายรวมถึงผู้ประกอบการและนักลงทุนธุรกิจในย่านอีกด้วย โดยจากงานวิจัยพบว่า ย่านสร้างสรรค์ล้วนมีปัจจัย 9 อย่างที่ช่วยผลักดันให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ และเมื่อย่านมีความสร้างสรรค์มากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นได้เท่านั้น

The word “Creative District” is widely used. Interpreting that it is a combination between community and art & design industries, creativity is associated with everything around us, from idea, to attitude and lifestyle, not only of its community resident, but also of entrepreneur and investor. Research shows that the creative district is driven by 9 factors. It also indicates that the more creativity is ignited in the community, the better quality of life of its resident becomes.

The 9 Factors

that effect the creative district components and drivers

ปัจจัยทั้ง 9 ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์