โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการการร่วมรังสรรค์

เพราะการพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่นเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน TCDC จึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ในการถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ก่อนลงมือสำรวจ สังเกต และเรียนรู้วิธีการพัฒนาและออกแบบพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในย่านเจิรญกรุง เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยหลักสูตรนี้เป็นชุดวิชาที่ 11ว่าด้วยกรณีศึกษาการบริหารการพัฒนาในมิติใหม่สำหรับท้องถิ่นไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 ของสถาบันพระปกเกล้า

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider