แชร์อนาคต

ไม่ต้องรอความพร้อมจากทุกปัจจัย

เมื่อจะทำให้เจริญกรุงเป็นย่านสร้างสรรค์ พื้นที่ต้องเหมาะแก่ลักษณะการทำงานเชิงครีเอทีฟตั้งแต่การผลิตไปถึงการบริโภค ร่วมกันกับการกระตุ้นกิจกรรมภายในย่านที่เชื่อมโยงศักยภาพความเป็นชุมชนกับโอกาสจากภายนอก สังคมใหม่ที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากภาคใดภาคหนึ่ง

เจริญกรุงจะเป็นศูนย์กลางในการคิด-ผลิต-ขายสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต้องมีห่วงโซ่การทำงานที่อยู่ได้ด้วยธุรกิจในพื้นที่เอง ระบบนิเวศสร้างสรรค์ของย่านเกิดขึ้นได้จากการวางแนวทางพัฒนาทางด้านกายภาพ (พื้นที่ อาคาร โครงสร้างพื้นฐาน) การดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการและผู้พัฒนาย่าน การจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของพื้นที่เจริญกรุงเพื่อประเมินผลกระทบทางตรงและอ้อมต่อธุรกิจ ย่าน และคน ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) จึงเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งหลายโครงการร่วมกับชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและการเพาะบ่มอนาคตสู่ความสร้างสรรค์ที่มาจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของย่าน

ผลลัพท์จากการหาแนวร่วมทางข้อมูลและความคิดจากผู้ที่คุ้นเคยและรู้จักพื้นที่ การสร้างและพัฒนาทักษะบุคลากร รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ดึงความร่วมมือจากเครือข่ายภาคเอกชนและรัฐล้วนเป็นคำตอบไปสู่อนาคตแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ...เพียงเราพบหน้า มาร่วมกันแชร์อนาคตและสร้างสิ่งใหม่ อนาคตไม่จำเป็นต้องรอ

กิจกรรมการออกแบบต้นแบบการสร้างร่มเงาเพื่อการสัญจรและเชื่อมต่อเส้นทาง

แสงแดดและความร้อนไม่ใช่อุปสรรคขัดขวางเราจากการเดินทางในย่าน แต่คงดีกว่าถ้าไปถึงที่หมายแบบเพลินๆ กิจกรรมทดลองติดตั้งอุปกรณ์ให้ร่มเงาและเชื่อมต่อเส้นทางแก่ผู้ใช้พื้นที่ในย่านเจริญกรุงอันเต็มไปด้วยสถานที่เก่าแก่สะท้อนวิถีชุมชน อ่านต่อ...

กิจกรรมต้นแบบสวนสาธารณะลอยน้ำ

ครั้งแรกที่กรุงเทพมีสวนเคลื่อนที่บนเรือ เพื่อสร้างพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคน สวนสาธารณะลอยน้ำ อ่านต่อ..

กิจกรรมการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ของย่านเจริญกรุง

จินตนาการถึงป้ายสัญลักษณ์และป้ายบอกทางที่เชื่อมต่อข้อมูลวัฒนธรรมของย่านกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เจริญกรุงคงจะกลายเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงและจำง่ายที่สุด อ่านต่อ...

โครงการให้ข้อมูลบริเวณป้ายรถประจำทางในย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

เวลาในชีวิตไม่ควรเสียไปกับการหลงทาง เราจะไปไหนมาไหนในย่านเจริญกรุงง่ายขึ้นด้วยการออกแบบป้ายที่ให้ข้อมูลจำเป็นและเหมาะกับการใช้งานจริง กลุ่มคนรุ่นใหม่ MAYDAY!  อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการการร่วมรังสรรค์

TCDC จึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ในการถ่ายทอดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ก่อนลงมือสำรวจ สังเกต อ่านต่อ..

โครงการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

เรื่องเล่นถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะการส่งเสริมด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างพัฒนาการทางจิตใจ ความมั่นใจ และสังคมที่วัยเด็กควรจะได้รับ ”Active Play ออกมาเล่น” อ่านต่อ...

โครงการความร่วมมือผู้ประกอบการย่านเจริญกรุง

โครงการความร่วมมือผู้ประกอบการย่านเจริญกรุง อ่านต่อ..

586 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นต้นแบบพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์

586 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นต้นแบบพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ อ่านต่อ..

โครงการเยาวชนพลิกฟื้นย่านเจริญกรุง

โครงการเยาวชนพลิกฟื้นย่านเจริญกรุง อ่านต่อ

โครงการเสนอตัวเป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลก

คุณชอบ เกลียด หรืออยากเปลี่ยนอะไรให้ ‘กรุงเทพฯ’  มาช่วยกันบอกว่าคุณอยากให้กรุงเทพฯ เป็นอย่างไร? มาร่วมกันเตรียมความพร้อมจากเมืองสู่การขับเคลื่อนของประเทศ อ่านต่อ...