[For English, please scroll down.]

ย่านสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

การเกิดย่านสร้างสรรค์ที่มีความยั่งยืน เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองและพัฒนาไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยเริ่มต้นจากการค้นหาโอกาส ศักยภาพของพื้นที่ และเอกลักษณ์ของย่านจากการทำความเข้าใจทั้งลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และที่สำคัญคือเรียนรู้วิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติของคนในพื้นที่

ความหลากหลายของชุมชน คน และวัฒนธรรมจากอดีตยังคงมีบทบาทต่อเนื่องในปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาเมืองโดยเน้นการสร้างคุณค่า ฟื้นฟูย่านและชุมชนที่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญจากอดีตหลายเมืองทั่วโลกมุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหม่จากต้นทุนของเมืองเก่า หลากโครงการที่เกิดขึ้นจากการค้นหา แลกเปลี่ยน และร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน โดยมีคนเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงเรื่องราว กลุ่มคนทำงานสร้างสรค์ ทำให้ให้ย่านมีชีวิตชีวา เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์โดยมีระบบนิเวศสร้างสรรค์เป็นกลไกในของความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ต่อไป

ทำไมต้องรวมตัว

การพัฒนาย่านด้วยความเฉพาะเจาะจงทั้งมิติเศรษฐกิจท้องถิ่น ความสามารถของคนในพื้นที่ ธุรกิจเก่าและใหม่ รวมไปถึงมิติของเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นต้นทุนและคุณค่าที่มีค่าจากแนวทางการพัฒนาเมืองผนวกกับโลกแห่งการสื่อสารด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้สร้างพลังและอำนาจต่อรองให้แก่ชุมชน เจ้าของพื้นที่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างใกล้ชิดในการกำหนดทิศทางความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของตัวเอง อย่างย่านดิกเบท ย่านสร้างสรรค์ของเมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักรที่พลิกฟื้นย่านอุตสาหกรรมเก่าให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นของพื้นที่การจัดอีเว้นท์ด้านศิลปะ ย่านคลาเรนดัล เมืองอาร์เนม ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ฟื้นฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวสร้างสรรค์ของเหล่าแฟชั่นนิสต้า หรือการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีตามเนวริมน้ำบรูคลิน-ควีนส์ให้เป็นพื้นที่ของนวัตกรรม

พบกับการรวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างคน กิจกรรม และ”ย่านเจริญกรุง” ในรูปแบบของโครงการสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อการผลิดอกออกผลของย่านต่อไป

ชุมชน | คน | รัฐ

ความร่วมมือที่ผลักดันให้ย่านสร้างสรรค์เกิดขึ้นจริง

ถนนเจริญกรุง หรือ ถนนใหม่มีศักยภาพเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลัก และเป็นชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัย การพัฒนาเขตพระนครและพื้นที่นอกเขตในช่วงปี 2453 อาทิ การสร้างตึกแถว ตลาดร้านค้า และระบบรถราง กลายเป็น ”จุดหลอมรวม”ความสัมพันธ์ในเชิงชนชั้นและชาติพันธุ์ที่เรียกในสมัยนั้นว่าชนกลุ่มน้อย (จีน แขก ฝรั่ง) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การขนส่ง การค้าขาย “ย่าน” จึงเกิดขึ้นและเป็นเสมือนจุดเร่งให้สังคมเกิดพัฒนาการไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ ความแตกต่างของชนชาติถูกลดทอนลงด้วยมิติทางเศรษฐกิจ

เจริญกรุงจึงถือเป็นต้นแบบย่านที่สามารถพัฒนาให้ก้าวไปสู่อนาคตใหม่ด้วยการใช้พื้นที่แบบร่วมสมัย กลไกสำคัญในการฟื้นฟูย่านเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเคารพต่อประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ของชุมชนเจ้าของพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และแนวร่วมระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสำคัญเพื่อสร้างกระบวนการออกแบบกิจกรรม พื้นที่ และธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม ตั้งแต่การนำเสนอแนวคิด ระดมความเห็น พัฒนาแบบทดลอง ประเมินผลและนำเสนอแบบวิจัย พร้อมไปกับการสนับสนุนด้านฮาร์ดและซอฟต์อินฟราสตรัคเจอร์ และการทำฐานข้อมูลย่านจากรัฐบาลและองค์กรต่างๆ

“โครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง” โปรเจ็คนำร่องพัฒนาย่านสู่พื้นที่สร้างสรรค์ผ่าน 5 แนวทางที่ดำเนินตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบันคือ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำสาธารณะ การปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้าง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก การเชื่อมตรอก ซอก ซอย และการออกแบบป้ายสัญลักษณ์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับความร่วมมือและสามารถตอบสนองความต้องการชุมชนโดยตรง และเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกถึงการกระตุ้นแรงจูงใจจากคนในชุมชนและสร้างผลตอบแทนในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ในระยะยาว

ข้อมูล: ณ แห่งนี้ ไปรษณีย์กลาง จิตวิญญาณแห่งตำนานไปรษณีย์ | TCDC OUTLOOK 2017 | Siamese Melting Pot

พบกับโปรเจ็คนำร่องพัฒนาย่านสู่พื้นที่สร้างสรรค์ ได้ที่นี่

ภาพ: วินัย ดิษฐจร


 

Creative Charoenkrung

The creation of sustainable creative community serves as a key to an economic growth of the city and yields an economic development in the national scale. Seeking opportunity, exploring area potential and its unique identity allow studies on community renewal to happen through observation of the community’s physical characteristics, history, culture and, most importantly, the people’s lifestyle and norm.

Community diversity, its population and deep-rooted culture have been revolved around until the present day. The trend in urban development through value enhancement and community renewal resurrects an area prosperity it once had. Many cities around the world have begun to focus on boosting an economic growth via old community renewal projects. Various projects have been researched with knowledge exchanged and collaboration from both governmental bodies and corporate companies. People remain key connections to every story behind the works. Creative minds have come forward to recreate the soul of the community allowing this area to be innovatively and sustainably used. Creative ecologies then play an important part to drive business and economic factor in order to enhance the quality and competency of the area.

Why District?

Area development requires a focus in local economic mechanism, community competitiveness, and old and new business sectors as well as ethic, religious and cultural measurements. These are principles and values based on combination of an urban development concept and digital communication platforms. The idea gives community a vigorous power of negotiation. Community populations play an important part in designating direction of development of favour the future of their lifestyles and quality of living. An excellent example can be found in Digbeth creative area in Birmingham, the United Kingdom. The area was successfully turned into creative event space for arts. Another good example is Klarendal in Arnhem, the Netherlands, where a degenerated area was transformed into a town of fashionistas. Brooklyn-Queens river bank, USA has also set a standard of applying technological advancement into the area in order to create an innovative space for the city.

Hence, “Charoenkrung” will be next watch, where people, activity and the area are gathered and connected in order to create creative projects with local community and to further expand this creative concepts for the whole district.

read "The Creative Charoenkrung Project" here

Photo: Vinai Dithajohn

Community | People | Government

collaboration to push forward a creative district

Chareonkrung Road or the new road represents an economic competitiveness and an urban district with diverse religions, culture and architecture. The combination of old and new infrastructure from a major city development during 1910s including buildings, shops and tram system allows this area to be smoothly integrated in terms of ethnic and social differences. With a significant number of Chinese, Indian and Western migrants during that period, this district’s physical identity was gradually turned into a vibrant business and logistics quarter of the city. “District” was then formed creating an impact towards social development into a new city’s lifestyle. Ethnic differences were declined by more economic dimension replacement.

Chareonkrung is considered a good example of a district where the community has sufficient competency to move forward to create an adaptive space in the future.  An important mechanism to drive the area transformation is to develop the economy and creativity based on having a true understanding of local history and the community lifestyle. A good relationship with the locals and collaboration from governmental bodies, corporate businesses and stakeholders are very important in the transforming stage as well as towards activities and local businesses. This covers from the proposal stage, brainstorming, experimental development, evaluation, a support on both hard and soft infrastructure and a database work of the district from the government and other related organisations.

“The Creative Chareonkrung Project” was a pilot project developing the district to become a creative space via five approaches since 2015 until present. The project includes the riverside area development for public use, abandoned building restorations, green space expansions, planning to connect small streets and alleys in the district and a signage design project. The work receives positive support and feedback. Its results affect directly to the community. The locals are given positive signal encouraging the community to be more involved and later to be rewarded for creative area development in a long term.

Source: The General Post Office: The Soul of the Post Office Legend | TCDC OUTLOOK 2017 | Siamese Melting Pot

Read "The Creative Charoenkrung Project" here

Photo: Vinai Dithajohn