586 โครงการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นต้นแบบพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์

ความท้าทายของการใช้งานพื้นที่อย่างร่วมสมัยคือ การระบุศักยภาพของพื้นที่ผ่านการเล่าเรื่องหรือเรียบเรียงใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้ประกอบการ และคนในย่านให้กลับมามองเห็นเสน่ห์ของพื้นที่เก่า

อาคารเลขที่ 586 ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องพัฒนาอาคารตึกแถวร้างให้ได้รับการบูรณะปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้เต็มศักยภาพตามลักษณะการใช้งานของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ และเป็นสถานที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่างคนในและนอกพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในเชิงชุมชุน-สังคม

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

บริเวณจัดแสดง:

อาคารเลขที่ 586 ถนนสี่พระยา (นิทรรศการผลงานออกแบบ 586 Creative Seed)

เจ้าของผลงานต้นแบบ:

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ